Υπόθεση T-393/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 — Università del Salento κατά Επιτροπής (Ρήτρα διαιτησίας — Γενικό πρόγραμμα «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» — Ειδικό πρόγραμμα «Ποινική Δικαιοσύνη» — Ανάκτηση των ποσών που καταβλήθηκαν από την Επιτροπή σε εκτέλεση συμβάσεως επιχορηγήσεως — Συμψηφισμός απαιτήσεων — Μερικός αναχαρακτηρισμός της προσφυγής — Αίτημα να διαπιστωθεί η μη ύπαρξη απαιτήσεως από σύμβαση)