Věc T-393/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. září 2017 – Università del Salento v. Komise „Rozhodčí doložka — Obecný program ‚Základní práva a spravedlnost‘ — Zvláštní program ‚Trestní soudnictví‘ — Vymáhání částek vyplacených Komisí z titulu smlouvy o dotacích — Započtení pohledávek — Částečné překvalifikování žaloby — Návrh na určení neexistence smluvní pohledávky“