Sag C-66/13: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. november 2014 — Green Network SpA mod Autorità per l’energia elettrica e il gas (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — national støtteordning for forbrug af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder — forpligtelse for producenterne og importørerne af elektricitet til at indgive en bestemt mængde elektricitet produceret fra vedvarende energikilder til det nationale net eller til i mangel deraf at købe »grønne certifikater« hos den kompetente myndighed — beviset for en sådan indgivelse, som kræver, at der fremlægges certifikater, der attesterer den grønne oprindelse for den producerede eller importerede elektricitet — godkendelse af certifikater, der udstedes i et tredjeland, som er betinget af indgåelsen af en bilateral aftale mellem dette tredjeland og den pågældende medlemsstat eller en aftale mellem forvalteren af det nationale net i denne medlemsstat og en tilsvarende myndighed i det nævnte tredjeland — direktiv 2001/77/EF — Fællesskabets eksterne kompetence — loyalt samarbejde)