2009/142/EG: Kommissionens beslut av den 18 februari 2009 om finansiellt stöd från gemenskapen till nödåtgärder för bekämpning av aviär influensa i Förenade kungariket under 2008 [delgivet med nr K(2009) 977]