ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-2627/03 υποβολή: Maurizio Turco (NI) προς το Συμβούλιο. Συνέχεια που δόθηκε στο Ψήφισμα σχετικά με τη σεξουαλική βία σε βάρος των γυναικών και ιδιαίτερα καθολικών καλογραιών που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Απριλίου 2001.