Sprawa C-78/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 lutego 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d’appel de Rouen — Francja) — Marc Berel i in. przeciwko Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre (Wspólnotowy kodeks celny — Artykuły 213, 233 i 239 — Odpowiedzialność solidarna wielu dłużników za ten sam dług celny — Umorzenie należności celnych przywozowych — Wygaśnięcie długu celnego — Możliwość współdłużnika solidarnego powołania się na umorzenie przyznane innemu współdłużnikowi — Brak)