Věc C-78/10: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. února 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Rouen — Francie) — Marc Berel, a další v. Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre ( „Celní kodex Společenství — Články 213, 233 a 239 — Solidární závazek více dlužníků v případě téhož celního dluhu — Prominutí dovozního cla — Zánik celního dluhu — Možnost solidárního spoludlužníka dovolávat se prominutí cla jinému spoludlužníkovi — Neexistence“ )