75/438/EEG: Rådets beslut av den 3 mars 1975 om gemenskapens deltagande i den interimskommission som inrättats med utgångspunkt i resolution nr III i konventionen för förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor