Komission asetus (EU) 2020/1566, annettu 27 päivänä lokakuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bupirimaatin, karfentratsonietyylin, etirimolin ja pyriofenonin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)