Spoločná pozícia (ES) č. 11/2008 z 28. februára 2008 , ktorú prijala Rada v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach