Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Германия - съкращения Резолюция на Европейския парламент от 9 март 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))#ПРИЛОЖЕНИЕ