Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10196 — Magna/LGE/JV) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 161/04