2006/705/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2006 , για την έγκριση του σχεδίου προληπτικού εμβολιασμού κατά του υποτύπου H5 της γρίπης των πτηνών σε ορισμένες πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το οποίο υπέβαλε η Γερμανία βάσει της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 4906]