Προκαταρκτική ανακοίνωση για συμφωνία αντιπροσωπείας (Υπόθεση IV/35.957 - Mφlnlycke/Tambrands)