Υπόθεση C-670/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Finanzgericht Baden-Württemberg (Γερμανία) στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 — Gardinia Home Decor GmbH κατά Hauptzollamt Ulm