KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE Finantsteave Euroopa Arengufondi kohta