ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1437/99 υποβολή: Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Προγράμματα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των οπτικοακουστικώνπηρεσιών και της πληροφορικής στη Γαλικία.