Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/1401 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, της 18ης Ιουλίου 2017, για την παράταση της θητείας του αρχηγού της αποστολής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2017)