Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2412/87 της Επιτροπής της 7ης Αυγούστου 1987 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3677/86 του Συμβουλίου που καθορίζει ορισμένες διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1999/85 για το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή