Rådets beslut (EU) 2019/614 av den 9 april 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Gemensamma kommittén som inrättats enligt avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap vad gäller antagandet av Gemensamma kommitténs arbetsordning, arbetsordningen för en panel, uppförandekoden för skiljemän och medlingsförfarandet