Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/614 z 9. apríla 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore zriadenom podľa Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru, rokovacieho poriadku tribunálu, kódexu správania pre rozhodcov a úpravy mediačného konania