Věc C-715/18: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 19. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof - Německo) – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. v. Finanzamt Cuxhaven („Řízení o předběžné otázce – Daně – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Článek 98 – Možnost, aby členské státy uplatňovaly sníženou sazbu DPH u některých dodání zboží a poskytnutí služeb – Příloha III bod 12 – Snížená sazba DPH vztahující se na [nájem tábořišť] a parkovišť pro obytné přívěsy – Otázka použití této snížené sazby na nájem kotvišť pro lodě v rekreačním přístavu – Srovnání s nájmem prostor a míst k parkování vozidel – Rovné zacházení – Zásada daňové neutrality“)