Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/2190, 29. oktoober 2020, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/2124 seoses kauba liidust väljaviimise piiripunktis tehtava ametliku kontrolliga ning teatavate transiiti ja ümberlaadimist käsitlevate sätetega (EMPs kohaldatav tekst)