Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10089 — Phillips 66/Fortress Investment Group/Pester Marketing) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 424/07