Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1056/86 της Επιτροπής της 10ης Απριλίου 1986 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης