Απόφαση (ΕΕ) 2020/2025 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2020 για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όσον αφορά τροποποίηση του παραρτήματος IV (Ενέργεια) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)