Asia T-282/20: Kanne 13.5.2020 – Apologistics v. EUIPO – Kerckhoff (APO)