Konsolideret udgave af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab#AFSNIT III - Institutionelle og finansielle bestemmelser#KAPITEL 2 - FÆLLESSKABETS INSTITUTIONER#Afdeling 4 - Den Europæiske Unions Domstol#Artikel 154