Komission asetus (EU) 2020/785, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kromafenotsidin, fluometuronin, pensykuronin, sedaksanin, tau-fluvalinaatin ja triatsoksidin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)