Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10073 — Vitol/Drax Generation) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 447/08