Κρατική ενίσχυση — Πορτογαλία — Κρατική ενίσχυση SA.58101 (C/2020) (πρώην 2020/N) — Ενίσχυση διάσωσης της SATA — Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.