Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 119/88 της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 1988 περί τροποποιήσεως του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τα σιτηρά