AENDRING AF FORSLAG TIL RAADETS FORORDNING OM AENDRING AF FORORDNING ( EOEF ) NR. 219/84 OM GENNEMFOERELSE AF EN SAERLIG FAELLESSKABSAKTION MED HENBLIK PAA REGIONALUDVIKLING, DER SKAL BIDRAGE TIL AT FJERNE HINDRINGERNE FOR UDVIKLINGEN AF NYE OEKONOMISKE AKTIVITETER I VISSE OMRAADER, DER ER BEROERT AF STRUKTUROMLAEGNINGEN I TEKSTIL- OG BEKLAEDNINGSINDUSTRIEN