Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8963 — Eurocar / Bonaldi) (Текст от значение за ЕИП.)