DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS UDTALELSE om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om harmonisering af betingelserne for erhervelse af nationale bådførercertifikater for gods- og persontransport ad indre vandveje i Fællesskabet