Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2626/85 της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 1985 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη