Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1287/86 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 1986 περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιολάδου καθώς και των εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιολάδου