Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1092 της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2017, σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/670 για τη θέσπιση εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών$