Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/10 της Επιτροπής, της 3ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος φυσικού μείγματος ιλλίτη-μοντμοριλλονίτη-καολινίτη ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)