Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/529 af 18. december 2020 om reguleringsmæssige tekniske standarder, der ændrer delegeret forordning (EU) 2017/583 for så vidt angår justering af likviditetstærskler og handelspercentiler, der anvendes til at bestemme den størrelse, der er specifik for instrumentet, og som finder anvendelse på visse andre instrumenter end aktieinstrumenter (EØS-relevant tekst)