Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 października 2015 r. 2015 r. dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))