Rezolucija Europskog parlamenta od 28. listopada 2015. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))