Europa-Parlamentets beslutning af 28. oktober 2015 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 (11706/2015 — C8-0274/2015 — 2015/2132(BUD))