Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/34, annettu 28 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/92/EU mukaisista maksuja koskevan tietoasiakirjan ja sen yhteisen tunnuksen standardoituun esitystapaan sovellettavista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )$