Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra — 2014. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija