2002/660/EG: Kommissionens beslut av den 19 augusti 2002 om förlängning av beslut 1999/815/EG om åtgärder för att förbjuda utsläppandet på marknaden av leksaker och barnavårdsartiklar som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre års ålder, tillverkade i mjuk PVC-plast som innehåller vissa ftalater (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 3081]