Υπόθεση T-329/19: Προσφυγή της 31ης Μαΐου 2019 — 12seasons κατά EUIPO — Société Immobilière et Mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN)