ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-2212/03 υποβολή: Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Η αυξημένη δυνατότητα επιρροής και συμμετοχής των πολιτών στης ΕΕ με τη βοήθεια της αλληλεπιδραστικής τεχνολογίας της πληροφορίας.