Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10190 — OTPP/KKR/Caruna Group) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 61/06