Sag C-716/18: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 9. juli 2020 — CT mod Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin — Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara — Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Timişoara — Rumænien) [Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – det fælles merværdiafgiftssystem (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 288, stk. 1, nr. 4) – særordning for små virksomheder – metoden for beregning af den årlige omsætning, der benyttes som grundlag for anvendelsen af særordningen for små virksomheder – begrebet »bitransaktion vedrørende fast ejendom« – udlejning af en fast ejendom af en fysisk person, der udøver flere liberale erhverv]